Privacy Statement van REMONDIS

Wij gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om

Via de website www.werkenbijremondis.nl kunt u solliciteren op diverse vacatures binnen de groep van REMONDIS Nederland B.V. Het gaat hierbij om de volgende REMONDIS-bedrijven:

 • REMONDIS Nederland B.V.
 • REMONDIS B.V.
 • REMONDIS Gevaarlijk Afval B.V.
 • REMONDIS Smart Infra B.V.
 • REMONDIS Smart Infra Eindhoven B.V.
 • REMONDIS Smart Infra 's-Hertogenbosch B.V.
 • REMONDIS Smart Infra Naaldwijk B.V.
 • REMONDIS Smart Infra Uitgeest B.V.
 • RETERRA B.V.

Ook kunt u via deze website solliciteren voor functies bij de REMONDIS bedrijven, te weten:

 • REMONDIS Recycling B.V.
 • REMONDIS Containers B.V.
 • REMONDIS Bouwstoffen B.V.

Voor de leesbaarheid spreken we hierna steeds over “REMONDIS”, tenzij informatie op een specifieke REMONDIS-entiteit ziet.

Wanneer u solliciteert, vragen wij u om persoonlijke informatie, zoals uw contactgegevens en uw CV, via het webformulier op de website te verstrekken. REMONDIS B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”) voor het verzamelen van uw persoonsgegevens via deze website. Onder het begrip ‘persoonsgegeven’ wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon verstaan.

Via dit Privacy Statement wil REMONDIS u informeren over onder meer het gebruik van uw persoonsgegevens en uw privacyrechten. Uw privacyrechten kunt u centraal uitoefenen bij REMONDIS Nederland B.V. (zie ook hierna onder het kopje “Uw privacyrechten”).

Neemt u gerust contact met ons op indien u additionele vragen heeft. De contactgegevens van REMONDIS voor privacygerelateerde vragen, treft u hieronder aan:

REMONDIS Nederland B.V.
t.a.v. de juridische afdeling
Galileïstraat 18
7131 PE Lichtenvoorde

privacy@remondis.nl

Welke persoonsgegevens verwerkt REMONDIS?

Indien u voor een functie bij REMONDIS solliciteert, verwerken wij voor de afhandeling van uw sollicitatie mogelijk de volgende persoonsgegevens die door u worden verstrekt, via een referent worden verstrekt of via een externe partij die bij het sollicitatieproces is betrokken, worden verkregen:

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, roepnaam, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats, land);
 • Overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens);
 • Geboortedatum;
 • Beschikbaarheid, CV met de daarin opgenomen informatie, arbeidsverleden, opleidingshistorie (kopieën diploma's, certificaten, getuigschriften), inhoud van uw motivatie;
 • Referenties, gegevens betreffende de functie waar naar gesolliciteerd is, aantekeningen van sollicitatiegesprekken en schriftelijke communicatie met u.

Op basis van welke grondslagen en voor welke doeleinden verwerkt REMONDIS uw persoonsgegevens?

REMONDIS verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende juridische grondslagen:

a)     Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of het op uw verzoek verrichten van precontractuele handelingen;

b)     Wanneer dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen;

c)      Wanneer dit noodzakelijk ter behartiging van onze gerechtvaardigd belangen of de belangen van een derde;

d)     Met uw toestemming.

Wanneer REMONDIS uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, zal REMONDIS deze afzonderlijk aan u vragen. U mag uw toestemming altijd weer intrekken. REMONDIS wijst u erop dat het intrekken van uw toestemming de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking van uw toestemming, onverlet laat.

REMONDIS gebruikt bovenstaande persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden waarbij per doeleinde wordt aangegeven op basis van welke hierboven genoemde grondslag (a t/m d) REMONDIS dit doet. Wanneer een verwerking is gebaseerd op de grondslag van het ‘gerechtvaardigd belang’, wordt dit belang kort toegelicht. Indien u hier specifieke vragen over heeft, kunt u altijd contact opnemen.

De persoonsgegevens van sollicitanten worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Werving en selectie; (a, b, c: ons gerechtvaardigde belang om te beoordelen of u geschikt bent voor de openstaande vacature en d: toestemming indien u langer in portefeuille wenst te blijven, zie: “Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?”)
 • De beoordeling van de geschiktheid voor een functie die bij ons vacant is of kan komen; (c: ons gerechtvaardigde belang om te beoordelen of u mogelijk geschikt bent voor een openstaande of toekomstige vacature)
 • Verbetering van de sollicitatieprocedure; (c: ons gerechtvaardigde belang om onze bedrijfsprocessen doorlopend te verbeteren).
 • Behandelen van vragen, opmerkingen en klachten (c: ons gerechtvaardigde belang om onze bedrijfsprocessen doorlopend te verbeteren door onder meer het beantwoorden van vragen en het reageren op klachten en opmerkingen, het belang om vragen/opmerkingen en klachten adequaat te kunnen afhandelen).;
 • Maken van analyses en rapportages over vragen, opmerkingen en klachten (c: ons gerechtvaardigde belang om in kaart te brengen over welke onderwerpen veel vragen/opmerkingen/klachten komen en inzicht te krijgen in de snelheid van de afhandeling daarvan, om zo onze bedrijfsprocessen te kunnen verbeteren);
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen en rechterlijke bevelen (b).

Aan wie verstrekt REMONDIS uw persoonsgegevens?

REMONDIS verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden (‘ontvangers’ in de zin van de privacywetgeving), tenzij dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden. Zo maken wij voor onze sollicitatieprocedure gebruik van diensten van andere partijen, zoals de leverancier van het wervings- en selectiesysteem en partijen waarmee wij samenwerken voor het invullen van onze vacatures. Ook kan uw sollicitatie door REMONDIS B.V. worden gedeeld met de desbetreffende entiteit binnen de groep van REMONDIS Nederland B.V. waar de openstaande vacature is. Het kan voorkomen dat REMONDIS uw persoonsgegevens moet verstrekken aan derden indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn/worden. Tot slot kunnen we u persoonsgegevens delen indien u hier toestemming voor heeft gegeven.

De derden aan wie de persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn verplicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Indien deze partijen als ‘verwerker’ in de zin van de privacywetgeving worden aangemerkt, zorgt REMONDIS ervoor dat met deze partijen een verwerkersovereenkomst wordt gesloten die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Ten behoeve van de dienstverlening kan REMONDIS persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte dat een lagere mate van bescherming van persoonsgegevens dan de Europese wetgeving biedt. In dat geval zal REMONDIS erop toezien dat een dergelijke doorgifte van persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld door het sluiten van een voor dat doel door de Europese Commissie opgesteld en goedgekeurd modelcontract en toetsen of nog aanvullende maatregelen nodig zijn om een passend beschermingsniveau van uw persoonsgegevens te waarborgen. Aarzel niet om contact met REMONDIS op te nemen indien u meer informatie wil ontvangen over de aanwezige passende of geschikte waarborgen voor de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte of wanneer u daarvan een kopie wenst te ontvangen.

Hoelang bewaart REMONDIS uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens die voor uw sollicitatie worden verwerkt, worden tot vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard. Indien u hiervoor toestemming geeft, houdt REMONDIS uw persoonsgegevens tot één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure in portefeuille. Deze gegevens worden centraal bij Remondis B.V. bewaard. Dit geeft ons de mogelijkheid om u voor eventuele toekomstige vacatures te benaderen.

Wanneer u bij REMONDIS in dienst treedt, zullen bovenstaande persoonsgegevens onderdeel worden van uw personeelsdossier.

De hierboven genoemde specifieke bewaartermijnen kunnen worden verlengd indien wettelijke bewaarplichten van toepassing zijn/worden. Ook kan REMONDIS de persoonsgegevens langer bewaren indien dit nodig is voor het afwikkelen van incidenten en/of juridische geschillen.

Beveiliging

REMONDIS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Voor vragen over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als u het vermoeden of aanwijzingen van misbruik hebt, kunt u contact opnemen via privacy@remondis.nl.

Uw privacyrechten

U heeft de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door REMONDIS:

 • het recht om te verzoeken of REMONDIS persoonsgegevens van u verwerkt en indien dit het geval is, op inzage in uw persoonsgegevens en bepaalde informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’/‘recht om vergeten te worden’);
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • het recht om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, indien de verwerking op uw toestemming is gebaseerd;
 • het recht op ontvangst of afgifte van uw persoonsgegevens aan een door u aangewezen derde in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm (‘recht op dataportabiliteit’).

REMONDIS maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming in de zin van art. 22 AVG.

Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact met ons opnemen via privacy@remondis.nl of per post via:

REMONDIS Nederland B.V.
t.a.v. de juridische afdeling
Galileïstraat 18
7131 PE Lichtenvoorde

Om te voorkomen dat wij informatie aan een verkeerde persoon verstrekken, kunnen wij om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te controleren. In beginsel informeert REMONDIS u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Deze termijn kan in specifieke gevallen, bijv. wanneer sprake is van een complex verzoek, met twee maanden worden verlengd. Over een dergelijke verlenging zal REMONDIS u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren. Op grond van de privacywetgeving kan REMONDIS onder bepaalde omstandigheden uw verzoek weigeren. Indien dit het geval is, zal REMONDIS u uitleggen waarom. Meer informatie over uw privacyrechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachten

Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door REMONDIS, dan proberen wij hier samen met u uit te komen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer u in een ander land van de Europese Unie woont of werkt, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder in dat land.

Wijzigingen

Dit Privacy Statement is voor het laatst aangepast op 12 juli 2021. REMONDIS behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigen. De meest recente versie van dit Privacy Statement zal steeds op de website www.werkenbijremondis.nl worden geplaatst. Indien sprake is van substantiële wijzigingen die een of meer betrokkenen in aanmerkelijke mate kunnen treffen, streeft REMONDIS er naar om deze betrokkenen hierover rechtstreeks te informeren.